mobil: 0907 79 04 68
pevná linka: 02/39 26 73 25
e-mail: gburik@poistenie123.sk
Vytlač stránku | Pošli známemu

Poistenie pre priemysel

Poistenie pre priemysel

PODNIKATELIA   MALÍ  I  VEĽKÍ

Poistenie majetku ...  nehnuteľného i hnuteľného na riziká

 • požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
 • škody spôsobené z vodovodného zariadenia
 • krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
 • víchrica, krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov a rozbitie skla

Poistenie pre prípad majetkového a strojného prerušenia prevádzky ... pokrytie finančných strát v prevádzke, ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu  podnikateľskej činnosti  po poistnej udalosti na poistenom majetku

 • Ušlý zisk
 • Fixné náklady, ktoré by ste vynakladali aj počas prerušenia prevádzky

Poistenie strojov a elektroniky ... zmyslom poistenia strojov a elektroniky je krytie technických rizík, ktoré rozširujú ponuku rizík krytých v poistení majetku

 • Stroje, strojné vybavenie a technické zariadenia
 • Elektrotechnické alebo elektronické zariadenia a prístroje

Poistenie nákladu ...poistenie nákladu predstavuje predĺženie poistného krytia Vášho majetku aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy a podobne.

 • Náklad je poistený počas prepravy proti poškodeniu, zničeniu v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti
 • Proti krádeži alebo lúpeži

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu ... nemusí ísť iba za škodu zavinenú Vašou nedbanlivosťou, alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie. Táto zodpovednosť za škodu Vám vyplýva zo zákona. Môže ísť o škodu

 • Na zdraví a živote
 • Na veci
 • Následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku

Príčinné súvislosti môžu byť spôsobené :

 • prevádzkovou činnosťou
 • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť
 • používaním, alebo spotrebou vadného výrobku, alebo chybne vykonanou prácou po jej odovzdané
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Stavebné poistenie ... pri realizácii projektov, ako sú stavby, aj napriek maximálnej opatrnosti často dochádza k nehodám a škodám, je určené stavebníkom a developerom, investorom, majiteľom stavby, hlavnému dodávateľovi a ostatným subdodávateľom

 • budované dielo – nové alebo pri rekonštrukcii, a to už od prípravy diela, stavby diela, ako aj použitý či skladový stavebný materiál
 • stavebné stroje
 • zariadenie staveniska
 • existujúce stavby na ktorých sa vykonávajú stavebné práce, alebo ktoré sa nachádzajú v okolí miesta poistenia

Stavebné poistenie sa vzťahuje aj na poistenie Zodpovednosti za škodu pri škodách vzniknutých

 • pri uskutočňovaných stavbách a ich zmenách
 • pri prípravných prácach k realizácii stavby
 • pri remeselných stavebných činnostiach

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu ... nové poistenie, ponúka ochranu v prípade vzniku alebo hrozby environmentálnej škody spôsobenej Vašou činnosťou. Znamená závažné nepriaznivé ekologické účinky na

 • vode
 • pôde
 • chránených druhoch a chránených biotopoch (flóra, fauna) európskeho významu.

Poistené sú náklady na :

 • preventívne opatrenia
 • nápravné opatrenia v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhoch a chránených biotopov
 • technické náklady
 • náhrada trov občianskeho súdneho konania

 

BYTOVÉ   DOMY

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy alebo stavby vrátane všetkých stavebných súčasti slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vašom vlastníctve, alebo správe.

 • Poistenie majetku
 • Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome voči iným vlastníkom bytov v bytovom dome, voči iným osobám, tiež  pri svojpomocných drobných stavebných prácach vlastníka bytu a nebytového priestoru

DOPRAVCOVIA

Aj keď prepravovaný tovar nie je majetkom dopravcu,

 • v zmysle Dohovoru CMR pri medzištátnej preprave nesie dopravca zodpovednosť za jeho poškodenie, zničenie a stratu už okamihom prevzatia od odosielateľa a zodpovedá, aby bol dopravený prijímateľovi v plnom rozsahu a nepoškodený.
 • Pokiaľ ide o vnútroštátnu cestnú nákladnú prepravu mieru Zodpovednosti pri preprave určuje Obchodný zákonník, zodpovednosť je však tiež na dopravcovi
 • Poistenie právnej ochrany v prípade vznesenia nároku voči poistenému

IT  SPOLOČNOSTI

Poistenie je určené pre medzinárodné spoločnosti, malé i stredné spoločnosti ako aj pre živnostníkov. Poistené je široké spektrum služieb, ktoré môže IT spoločnosti poskytovať, okrem iného aj

 • Vývoj, predaj, update a upgrade softféru
 • Distribúcia, dodávka, inštalácia, montáž, oprava a inštalácia hardvéru a počítačového príslušenstva
 • Spracovanie dát
 • Systémová analýza a distribúcia
 • správa počítačových sietí
 • Zabezpečenie internetových služieb
 • Poradenstvo a podpora v oblasti IT
 • Školenie v oblasti IT

Poistením je kryté Finančná ujma, poistenie na zdraví a majetku, náklady konania v súdnom, správnom alebo administratívnom konaní o náhrade škody.

© 2007 - 2023, Poistenie123.sk - Najvýhodnejšie poistenie pre Vás.