mobil: 0907 79 04 68
pevná linka: 02/39 26 73 25
e-mail: gburik@poistenie123.sk
Vytlač stránku | Pošli známemu

Havarijné poistenie

Čo to je havarijné poistenie

Havarijné poistenie je poistná ochrana Vášho auta, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody na motorovom vozidle. Je to dobrovoľné poistenie. Škody môžu vzniknúť nasledovnými udalosťami:

 • Havária, poškodenie alebo zničenie vozidla (alebo jeho časti) náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom.
 • Škody na vozidle v dôsledku živelnej pohromy alebo pôsobenia živlu (záplava, krupobitie, požiar, pád stromu, víchrica, zosuv pôdy, a pod.),
 • Odcudzenie vozidla alebo častí vozidla (hliníkových diskov – tzv. elektrónov, autorádia, xenónových svetlometov, kolies, náhradnej pneumatiky a pod.),
 • Prípad vandalizmu, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
 • Možnosť pripoistiť - batožinu, čelné sklo bez spoluúčasti, úrazové pripoistenie sedadiel vozidla, zapožičanie náhradného vozidla pri oprave, právnej pomoci vodiča


Charakteristika havarijného poistenia

 • Poistné nebezpečenstvá All risk - Havária, živelná udalosťou, vandalizmus, odcudzenie vozidla
 • Územná platnosť - Európa, alebo iba Slovenská republika, doporučovaná celá Európa
 • Spoluúčasť - voliteľná klientom, najviac preferovaná 5%,166,00 EUR
 • Predmet poistenia - všetky motorové vozidlá ... nové, ojazdené, kúpené v Slovenskej republike alebo individuálny dovoz
 • Poistná čiastka - faktúra predajcu bez zliav, alebo Zostatková cena na základe Tabuľkových hodnôt vozidiel a konkrétnej výbavy vozidla
 • Individuálna zmluva na poistenie auta - účinnosť zmluvy najskôr od podpisu, vypracovanie zmluvy s ohliadkou cca 30 minút
 • Asistenčné služby ... buď v cene, alebo za príplatok rozšírené
 • Ohliadka vozidla ... Poisťovateľ, alebo po dohode podľa výberu poisťovne


Cena vozidla

 • Nové vozidlo ...  (ešte nezaradené do prevádzky), zakúpené v predajniach SR, na základe daňového dokladu (faktúry) od oficiálneho importéra alebo ním povereného predajcu. Pre účely poistenia sa pod novou cenou vozidla rozumie cena z faktúry bez zliav, ktoré uplatnil predajca vozidiel.
 • Ojazdené vozidlo ... jeho dnešná cena vozidla u autorizovaného autopredajcu bez zliav aj s doplnkovou výbavou. Túto cenu určuje poisťovateľ na základe Tabuľkových hodnôt vozidiel a konkrétnej výbavy vozidla

Vplyv na cenu poistenia

Držiteľ - fyzická osoba (vek), alebo IČO, Značka vozidla, typ vozidla, cena vozidla (či nová alebo zostatková), rok výroby, počet najazdených km, bezškodový priebeh Držiteľa vozidla v mesiacoch, spôsob platenia .. najviac preferované ročné ( zľava na poistnom)


Plnenie poisťovne - Bežná oprava, Totálna škoda

 • Bežná oprava - pri poškodení vozidla vzniká poistenému právo na výplatu sumy zodpovedajúcej skutočne vynaloženým primeraným nákladom na opravu poškodeného vozidla. U väčšiny poisťovní sa do týchto nákladov započítavajú materiálové náklady i náklady na prácu.
 • Totálna škoda - pri úplnom zničení alebo odcudzení vozidlá poisťovňa vypláca sumu zodpovedajúcu všeobecnej hodnote vozidla v čase vzniku škodovej udalosti  zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov (t.j. o hodnotu vozidla v poškodenom stave). Tieto zvyšky zostávajú vo vlastníctve poisteného. Každá poisťovňa má však pri poškodení vozidla určitú maximálnu percentuálnu hranicu (zvyčajne 80 % alebo 90 %) zo všeobecnej hodnoty vozidla v čase poistnej udalosti, ktorou si stanovuje, či rozsah škôd a ich náklady na opravu sú pre poisťovňu nerentabilné.
 • Pri odcudzení vozidla poskytuje poisťovateľ plnenie až po právoplatnom ukončení šetrenia políciou. Samotné vyplatenie poistného plnenia sa pohybuje v rozmedzí do jedného mesiaca od ukončenia šetrenia zo strany poisťovateľa. Poistné plnenie sa znižuje o sumu spoluúčasti dojednanú v poistnej zmluve.

Poisťovne plnia s DPH, alebo bez DPH, podľa faktúry, alebo rozpočtom, na účet poistníka, alebo krycím listom priamo do servisu.

Výpočet havárijného poistenia

Doporučenie

Obrátiť sa so žiadosťou na poisťovateľa, poradí výber poisťovne podľa viacerých ( viď vyššie)  kritérii  a skúsenostii. Ak chcete uzatvoriť Havarijné poistenie, pripravili sme pre Vás formulár na vypracovanie Ponuky na poistenie v konkurenčných poisťovniach s možnosťou uzavretia zmluvy.


Údaje vyplníte priamo do formulára na poistenia, budeme potrebovat:

© 2007 - 2024, Poistenie123.sk - Najvýhodnejšie poistenie pre Vás.